Agenda Algemene Ledenvergadering sv Slikkerveer van vrijdag 11 maart 2022
Aanvang: 19.30 uur

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Vaststelling notulen vorige vergaderingen (18-06-2021 en 24-09-2021)

4. Samenstelling bestuur:

Aftredend en niet verkiesbaar:
– Steven van Dongen (voetbalzaken)
РAndr̩ de Deugd (secretaris)
– Wesley Bosman (commerciële zaken)

Aftredend en niet verkiesbaar (per einde seizoen):
– Jeroen Capelle (penningmeester)

Benoembaar:
– Nick Geluk (voetbalzaken)
– Jacqueline Baard (secretaris)

5. Vaststellen jaarrekening 2020-2021

6. Vaststellen jaarverslag 2020-2021

7. Meerjarenplan

8. Principe instemming financiering aanbouw in de toekomst

9. Activiteiten 100-jarig bestaan

10. Rondvraag

11. Sluiting