Op vrijdag 3 februari 2023 wordt om 19.30 uur de Algemene Ledenvergadering van SV Slikkerveer gehouden.

Agenda
1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen:
a. Jubilarissen
b. Vrijwilligers

3. Vaststelling notulen vorige vergaderingen 01 juli 2022

4. Samenstelling bestuur:
a. Benoembaar: Remko Blouw (Algemene Zaken)

5. Vaststellen Jaarrekening 2021-2022

6. Vaststellen Jaarverslag 2021-2022

7. Stand aanbouw

8. Rondvraag

9. Sluiting