Op woensdag 3 juli 2024 wordt om 19.30 uur de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Alle leden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen.

Agenda:
1 Opening door de voorzitter
2 Mededelingen:
3 Vaststelling notulen vorige vergadering:
4 Samenstelling bestuur:
a. Ron Noorlander: aftredend als voorzitter, maar herkiesbaar voor functie Commerciële Zaken
b. Arjan ’t Jong: aftredend en herkiesbaar voor functie PR & Communicatie
5 Vaststellen Begroting seizoen 2024/2025
6 Jaarplannen nieuw seizoen per afdeling
7 Sportcomplex:
a. Aanbouw
8 Rondvraag
9 Sluiting