De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 19 januari 2024 en begint om 19.30 uur.

Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit om deze Algemene Ledenvergadering te bezoeken.

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling notulen vorige vergaderingen: (16 juni 2023)
4. Samenstelling bestuur:
– Aftredend en niet herkiesbaar: Dragan Nisevic (Commerciële zaken)
5. Vaststellen Jaarrekening 2022-2023
6. Vaststellen Jaarverslag 2021-2022 en 2022-2023
7. Sportcomplex
– Verlichting
– Aanbouw
8. Rondvraag
9. Sluiting