Op vrijdagavond werd de Algemene Ledenvergadering gehouden waarin vooruit wordt gekeken naar het komende seizoen. Daarnaast werd actuele zaken besproken, die met de organisatie van de vereniging te maken hebben.

Onder andere werden de volgende punten besproken:
1 Opening door de voorzitter:
* Per 8 augustus wordt het kunstgras van ons hoofdveld vervangen. Half september zal er weer op gespeeld kunnen worden.
* Het seizoen erop wordt veld 3 vervangen voor een nieuwe kunstgrasveld.

2 Mededelingen:
* Er werd stil gestaan bij het overlijden van de Slikkerveerders in de afgelopen periode, zoals Leen Bode en het recente overlijden afgelopen week van Petra Oorschot.

3 Vaststelling notulen vorige vergadering (11 maart 2022)

4 Samenstelling bestuur:
a. Aftredend en niet verkiesbaar:
– Jeroen Capelle (Penningmeester)
– Kevin Birahij (Jeugdzaken)

b. Aftredend en wel verkiesbaar:
– Martijn Verbaas (Penningmeester)

c. Benoembaar:
– Dragan Nisevic (Commerciële Zaken).

5 Contributie en begroting 2022-2023
* Contributie wordt voor het komend seizoen met € 5,- verhoogd voor iedereen behalve de rustende leden.
* Begroting 2022-2023 werd gepresenteerd en goedgekeurd inclusief nog enkele toekomstige factoren die van grote invloed zijn op deze begroting. Door een fout met de meters bij het energiebedrijf is niet exact in te schatten wat het effect zal zijn van de verwachte verdubbeling van de energiekosten. Daarnaast is wel bekend wat de kosten gaan worden voor de nieuwbouw van zes extra kleedkamers, maar is nog niet bekend of de financiering hiervan ook nog deels via fondsen, sponsoring, acties, etc. gerealiseerd kan worden.

6 Jaarplannen aankomend seizoen 2022-2023
Op de vorige algemene ledenvergadering is het meerjarenplan goedgekeurd. Als afgeleide hiervan werden de jaarplannen voor het komend seizoen gepresenteerd per bestuursfunctie.

7 Financiering aanbouw in de toekomst
Zie tweede bullet bij agendapunt 5.

8 Activiteiten 100-jarig bestaan
* Zaterdag 2 juli 2022: 11.00 uur Slikkerveer JO17-1 – Excelsior Vrouwen en 14.00 uur Slikkerveer – Excelsior Rotterdam
* Zaterdag 3 september 2022: Feestavond
* Vrijdag 7 oktober 2022: Reünie-avond (leden en oud-leden)

9 Rondvraag
Er werden diverse vragen gesteld door de leden, welke door het bestuur werden beantwoord.

10 Sluiting